دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی moment generating function

moment generating function
تابع مولّد گشتاور ، تابع مولّد گشتاورها ، تابع مولد گشتاور
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی moment generating function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی