دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی positive part of a function

positive part of a function
جزء مثبت تابع ، جزء مثبت یک تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی positive part of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی