دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع محاسبه‌پذیر ، تابع محاسبه پذیر

تابع محاسبه‌پذیر ، تابع محاسبه پذیر
computable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع محاسبه‌پذیر ، تابع محاسبه پذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ