دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چند ارز

تابع چند ارز
multivalent function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چند ارز و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ