دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع اندازه‌پذیر بورلی ، تابع بورل اندازه‌پذیر ، تابع

تابع اندازه‌پذیر بورلی ، تابع بورل اندازه‌پذیر ، تابع برل - اندازه پذیر
borel measurable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع اندازه‌پذیر بورلی ، تابع بورل اندازه‌پذیر ، تابع برل - اندازه پذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ