دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی periodic function

periodic function
کسر متناوب ، تابع دوره ای ، تابع تناوبی ، تابع متناوب
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی periodic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی