دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع فراوانی پیوسته

تابع فراوانی پیوسته
continuous frequency function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع فراوانی پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ