دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تتای ریمان

تابع تتای ریمان
riemann theta function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تتای ریمان و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ