دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع اندازه پذیر

تابع اندازه پذیر
nonmeasurable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع اندازه پذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ