دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مقعر روبه پایین

تابع مقعر روبه پایین
downward concave function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مقعر روبه پایین و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ