دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع جزء صحیح ، تابع درست ، تابع منبری ، تابع بخش درست

تابع جزء صحیح ، تابع درست ، تابع منبری ، تابع بخش درست ، تباع درست ، تابع بخش ، درست
bracket function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع جزء صحیح ، تابع درست ، تابع منبری ، تابع بخش درست ، تباع درست ، تابع بخش ، درست و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ