دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع موجّه بودن

تابع موجّه بودن
plausibility function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع موجّه بودن و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ