دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای رسم نقطه به نقطه ی یک تابع

رسم نقطه به نقطه ی یک تابع
point by point plotting of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی رسم نقطه به نقطه ی یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ