دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مشخّصه ، تابع ویژه ، تابع سرشتی ، تابع سرشت‌نما ،

تابع مشخّصه ، تابع ویژه ، تابع سرشتی ، تابع سرشت‌نما ، تابع مشخصه
characteristic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مشخّصه ، تابع ویژه ، تابع سرشتی ، تابع سرشت‌نما ، تابع مشخصه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ