دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع اندازه‌پذیر ، تابع اندازه پذیر

تابع اندازه‌پذیر ، تابع اندازه پذیر
measurable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع اندازه‌پذیر ، تابع اندازه پذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ