دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تأسّف (آمار) ، تابع تاسف

تابع تأسّف (آمار) ، تابع تاسف
regret function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تأسّف (آمار) ، تابع تاسف و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ