دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع قطعه ای پیوسته

تابع قطعه ای پیوسته
sectionally continuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع قطعه ای پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ