دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای قضایای حدی تابع مشخصه

قضایای حدی تابع مشخصه
limit theorems of characteristic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی قضایای حدی تابع مشخصه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ