دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چگالی توأم ، تابع چگای توأم

تابع چگالی توأم ، تابع چگای توأم
joint density function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چگالی توأم ، تابع چگای توأم و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ