دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع نزولی ، تابع کاهشی

تابع نزولی ، تابع کاهشی
decreasing function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع نزولی ، تابع کاهشی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ