دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مثلثاتی متمّم ، تابع متمم مثلثاتی

تابع مثلثاتی متمّم ، تابع متمم مثلثاتی
complementary trigonometric function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مثلثاتی متمّم ، تابع متمم مثلثاتی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ