دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای برآوردگر ره‌وز تابع رگرسیون

برآوردگر ره‌وز تابع رگرسیون
revesz estimator of regression function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی برآوردگر ره‌وز تابع رگرسیون و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ