دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع همساز شبه کراندار

تابع همساز شبه کراندار
quasibounded harmonic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع همساز شبه کراندار و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ