دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع واریانس درجه دوم

تابع واریانس درجه دوم
quadratic variance function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع واریانس درجه دوم و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ