دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع شبه تحلیلی

تابع شبه تحلیلی
quasianalytic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع شبه تحلیلی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ