دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مجموعه ای

تابع مجموعه ای
set function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مجموعه ای و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ