دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تولید

تابع تولید
production function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تولید و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ