دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مولّد گشتاور ، تابع مولّد گشتاورها ، تابع مولد گشتاور

تابع مولّد گشتاور ، تابع مولّد گشتاورها ، تابع مولد گشتاور
moment generating function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مولّد گشتاور ، تابع مولّد گشتاورها ، تابع مولد گشتاور و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ