دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع جمع پذیر

تابع جمع پذیر
summable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع جمع پذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ