دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چگالی طیفی

تابع چگالی طیفی
spectral density function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چگالی طیفی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ