دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع احتمال مثلثی

تابع احتمال مثلثی
triangular density function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع احتمال مثلثی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ