دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای صفر تابع ، تابع صفر

صفر تابع ، تابع صفر
null function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی صفر تابع ، تابع صفر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ