دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای نوسان تابع

نوسان تابع
oscillation of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی نوسان تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ