دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای صفر یک تابع ، صفر تابع

صفر یک تابع ، صفر تابع
zero of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی صفر یک تابع ، صفر تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ