دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چگالی احتمال نرمال

تابع چگالی احتمال نرمال
normal probability density function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چگالی احتمال نرمال و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ