دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع متعارفی ، تابع کانونی

تابع متعارفی ، تابع کانونی
canonical function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع متعارفی ، تابع کانونی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ