دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع قطعه قطعه خطی

تابع قطعه قطعه خطی
piecewise linear function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع قطعه قطعه خطی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ