دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی step function

step function
تابع پلّه ای ، تابع پلّکانی ، تابع پلّه‌ای ، تابع پله ای
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی step function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی