دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع توزیع حاشیه ای ، تابع توزیع گروهی از اجزا

تابع توزیع حاشیه ای ، تابع توزیع گروهی از اجزا
marginal distribution function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع توزیع حاشیه ای ، تابع توزیع گروهی از اجزا و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ