دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای دوره ی تناوب یک تابع

دوره ی تناوب یک تابع
period of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی دوره ی تناوب یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ