دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی relative extremum of a function

relative extremum of a function
اکسترمم نسبی تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی relative extremum of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی