دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تانژانت ، تابع ظل

تابع تانژانت ، تابع ظل
tangent function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تانژانت ، تابع ظل و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ