دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مثلثاتی معکوس

تابع مثلثاتی معکوس
inverse trigonometric function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مثلثاتی معکوس و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ