دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی proper rational function

proper rational function
تابع گویای حقیقی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی proper rational function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی