دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی composite function

composite function
تابع مرکّب ، تابع مضاعف ، مرکبه ، تابع هم‌نهاده ، تابع مرکب
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی composite function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی