دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع توانی با توان صحیح مثبت ، تابع توانی با توان عدد

تابع توانی با توان صحیح مثبت ، تابع توانی با توان عدد صحیح مثبت
positive integer power function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع توانی با توان صحیح مثبت ، تابع توانی با توان عدد صحیح مثبت و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ
<