دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی logarithmic function

logarithmic function
تابع لگاریتمی ، تابع لگاریتم
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی logarithmic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی