دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مرکب

تابع مرکب
Composition function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مرکب و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ