دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی almost everywhere continuous function

almost everywhere continuous function
تابع تقریبا همه جا پیوسته
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی almost everywhere continuous function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی