دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع کانتور

تابع کانتور
cantor function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع کانتور و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ